بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش اقپارات قۇرالدارى: ترامپتىڭ باجى رەفورماسى اتقارىلسا، كاسىپورىنداردىڭ تاپسىراتىن باجىسى %15 تومەندەۋى مۇمكىن

2017.04.26 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ا ق ش قازىنا مينيسترى ستەفەن مەنۋچىن 24 – ساۋىردە ا ق ش – تىڭ ۋاشنگتون قالاسىنداعى اقسارايدا اقپار جاريالاۋ جيىنىنا قاتىناسۋدا.

  ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ 24 – ساۋىردە حابارلاۋىنشا، ترامپ ۇكىمەتىنىڭ باجى رەفورماسىنىڭ جوباسىندا كاسىپورىنداردىڭ تابىس باجىسىنىڭ مولشەرىن %15 تومەندەتۋ جوسپارلانعان، وسى ارقىلى ترامپ سايلاۋ كەزىندە بەرگەن ۋادەسىن ورىنداماق. ا ق ش قازىنا مينيسترى ستەفەن مەنۋچىننىڭ سول كۇنى اقسارايدا وتكىزىلگەن اقپار جاريالاۋ جيىنىندا ايتۋىنشا، كاسىپورىن باجىسىنا رەفورما جاساۋ ا ق ش كاسىپورىن باجىسىنىڭ باسەكەلىك قۋاتىن ارتتىرادى، ا ق ش كاسىپورىندارىنىڭ شەتەلدەگى تريلليونداعان ا ق ش دوللارىندىق قارجىسىنىڭ ا ق ش – قا قايتىپ ورالۋىنا ىقپال ەتەدى. شينحۋا اگەنتتىگى \ رەيتەر اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت