بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مىڭنان استام ەگىز يۇننان ولكەسىنىڭ موجياڭ اۋدانىندا باس قوستى(5)

2017.05.02 14:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مىڭنان استام   ەگىز  يۇننان ولكەسىنىڭ موجياڭ اۋدانىندا باس قوستى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت