بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازاتتىق ارميا جاۋىنگەرى قيراندىنىڭ اراسىنان تاجىك بالانى قۇتقارىپ الىپ شىقتى

2017.05.12 16:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 11 – مامىر، قۇزعىن قىستاعىنداعى قيراندىنىڭ اراسىنان جاۋىنگەر چىن جىگاڭ تاجىك بالانى كوتەرىپ الىپ شىعۋدا. سول كۇنى ساعات 17دەن 50 مينۋت وتكەندە، جەرسىلكىنسى اپاتى تۋىلعان قۇزعىن قىستاعىندا قۇتقارۋعا قاتىناسىپ جاتقان وڭتۇستىك شينجياڭ اسكەري رايونىنداعى ءمالىمبىر شەكارا قورعاۋ اترەتىنىڭ جاۋىنگەرى چىن جىگاڭ قۇلاعان ءۇيدىڭ اراسىنان جىلاعان بالانىڭ داۋىسىن ەستىگەن، ول قيراندىنىڭ استىنا ورمەلەپ كىرىپ، اياعىن ءۇيدىڭ ارقالىعى باسىپ قالعان بالانى بايقاعان. ىلە – شالا چىن جىگاڭ اترەتتەگى جاۋىنگەر لي جىڭجاۋمەن بىرگە بۇل 5 جاستاعى تاجىك بالانى قۇتقارىپ الىپ شىققان.

  بۇل رەتكى جەرسىلكىنىستە 8 ادام قازا بولىپ، 23 ادام جارالانعان، اپات ەڭ اۋىر بولعان تاسقورعان اۋىلى قۇزعىن قىستاعىندا 220 وتباسىنىڭ 1520 توپىراق ءۇيى تۇگەلدەي قۇلاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت