بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جوعالعان بالالاردى ىزدەيتىن «تۋانيۋان» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءبىر جىلدان بەرى قاراي جوعالعان 1274 بالا تابىلدى

2017.05.18 15:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جوعالعان بالالاردى ىزدەيتىن «تۋانيۋان» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءبىر جىلدان بەرى قاراي جوعالعان 1274 بالا  تابىلدى

  حالىق تورابى، 18 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 17 – مامىر، قوعام حاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى قىلمىستىق ىستەردى بارلاۋ مەكەمەسى بالالاردى ۇرلاپ ساتۋعا سوققى بەرۋ كەڭسەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى چىن جيانفىڭ «تۋانيۋان» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءبىر جىلدان بەرى قارايعى ساندى مالىمەتتەرگە تالداۋ جاساۋدا.

  قوعام حاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى سول كۇنى جوعالعان بالالاردىڭ ينفورماتسياسىن شۇعىل جاريالاۋ تەكشەسىنىڭ ءۇشىنشى مەرزىمىن عالامتورعا شىعارۋ سالتىن وتكىزدى. ءتىلشىنىڭ قوعام حاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، قوعام حاۋىپىسزدىك مينيسترلىگىنىڭ «تۋانيۋان» جۇيەسى ىسكە قوسىلعان ءبىر جىلدان بەرى قاراي، جيىنى 1317 بالانىڭ ينفورماتسياسىن جاريالاپ، جوعالعان 1274 بالانى تاۋىپ اكەلگەن، جوعالعان بالالاردى تاۋىپ اكەلۋ مولشەرى %96.74كە جەتكەن، مۇندا ساتىلعان بالالاردان 40 بالانى تاۋىپ اكەلگەن، ۇيىنەن شىعىپ كەتىپ جوعالعان 750 بالانى تاۋىپ اكەلگەن، جولدان اداسقان 192 بالانى تاۋىپ اكەلگەن، ابايسىزدا سۋعا تۇنشىعىپ ولگەن 75 بالانى تاپقان، باسقا سەبەپتەرمەن قازا بولعان 7 بالانى تاپقان، باسقالار جاعىنان قاستاندىققا ۇشىراعان 29 بالانى تاپقان، سىرتتاعى ساباقتاستارىنىڭ ۇيىنە ويناپ بارىپ ءجۇرىپ جوعالعان 67 بالانى تاپقان، سەميالىق داۋ – جاڭجال، بورىش داۋ – شارى سەبەبىنەن، 114 بالا ۋاعىندا مالىمدەنبەگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت