بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى حالىقارالىق ازىق – تۇلىك، اس – سۋ كورگىزبەسى اشىلدى

2017.05.19 14:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 7 – كەزەكتى ءۇرىمجى حالىقارالىق ازىق – تۇلىك، اس – سۋ كورگىزبەسىندەگى ءار ٴتۇرلى رەڭدەگى ناندار. سول كۇنى، ءۇرىمجى حالىقارالىق ازىق – تۇلىك، اس – سۋ كورگىزبەسى اشىلدى، بۇل رەتكى كورگىزبەدە «ءبىر بەلدەۋ ءبىر جول» نەگىزگى تاقىرىپ ەتىلىپ، 40 نەشە مەملەكەت پەن رايوندارداعى ازىق – تۇلىك كاسىپورىندارىن كورگىزبەگە قاتىناسۋعا باۋرادى، كورگىزبە 22 – مامىرعا دەيىن اشىلماق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت