بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك افريكاداعى تۇڭعىش ءاتىر مۇراجايى

2017.05.19 16:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – مامىر، بەيجيڭ. 18 – مامىر، وڭتۇستىك افريكا كەيپتاۋن قالاسىنداعى وڭتۇستىك افريكانىڭ تۇڭعىش ءاتىر مۇراجايى، مۇراجايدى قۇرعان دانيەللا قۇرمانوۆ ساقتاۋلى بۇيىمداردى رەتتەۋدە. 2012 – جىلى قۇرىلعان وڭتۇستىك افريكا كەيپتاۋن قالاسىنداعى وڭتۇستىك افريكا تۇڭعىش ءاتىر مۇراجايى افريكاداعى بىردەن ءبىر مۇراجاي. مۇراجايدى قۇرعان دانيەللا قۇرمانوۆتىڭ ايتۋىنشا، اتالعان مۇراجايداعى ساقتالعان ءار ٴتۇرلى اتىرلەر سانى 4500دەن اساتىن بولعان. تاماشالاۋشىلار بۇل ارادا اتىرلەردىڭ تاريحىن ءبىلىپ قالماستان، كورگىزبەدەگى اتىرلەردەن لازاتتانۋىنا بولادى، اۋەلى دەسەڭىز وزىنە لايىق ءاتىردى جاساۋىنا دا بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت