بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حوتان قالاسىنداعى كەشكى بازار

2017.05.19 16:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – مامىر، بەيجيڭ. حوتان قالاسى كۇنلۇن تاۋى مەن تاكلاماكان ءشولىنىڭ اراسىنا ورنالاسقان. جازعى كۇنى ەڭ سوڭعى كۇن ساۋلەسى تاكلاماكان شولىنە تۇسكەن كەزدە، جۇرتشىلىق ۇيلەرىنەن شىعىپ، ءدامدى تاعام ورتالىعى ــ حوتان قالاسى كەشكى بازارىنا جينالادى. ءار كۇنى كەشكى ساعات سەگىز، توعىز مولشەرىندە، شام جارىعىندا كەشكى بازار قۇجىناعان ادامعا تولىپ، دىر – دۋمانعا كوشەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت