بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانىنداعى تاڭ شۋاعىنا شومعان ساحارا(3)

2017.06.13 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قابا اۋدانىنداعى تاڭ شۋاعىنا شومعان ساحارا(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت