بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇبا تۇزدەگى «قاۋىنشىلار»

2017.07.06 15:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – شىلدە، بەيجيڭ. ءارجىلى شىلدە ايىنىڭ باسىندا، شينجياڭ قۇمىل ويپاتىنداعى مىڭداعان مۋ جەردەگى قۇمىل قاۋىنى پىسا باستايدى. نەشە مىڭداعان ديقان جۇمىسشىلار بۇل اراعا كەلىپ قۇمىل قاۋىنىن ۇزەدى، مىنە، ولار قۇبا تۇزدەگى «قاۋىنشىلار». بۇل «قاۋىنشىلار» يۇننان، سىچۋان قاتارلى جەرلەردەن كەلگەن. كەيبىرەۋلەرى اقپان ايىندا كەلىپ، تامىز ايىندا اۋىلىنا قايتادى، قاۋىن ەگىلىپ، پىسقانعا دەيىنگى مەزگىلدە، ولار كىسى باسىنا 20 مىڭ يۋاننان كىرىس كىرگىزەدى. قاۋىن ۇزەتىن مەزگىلدە، «قاۋىنشىلار» تاڭەرتەڭ ساعات 5تەن باستاپ جۇمىسقا كىرىسەدى، قاۋىن ءۇزۋ، تاسۋ، قوراپتاپ كولىككە تيەۋ قاتارلى جۇمىستارمەن قاربالاس بولعان ولار كەشتە ساعات 10دا جۇمىستارىن اياقتاتادى. سوڭىندا، 40 نەشە ساعات تاسىمالدانۋ ارقىلى، بۇل قاۋىندار بەيجيڭ، شاڭحاي، گۋاڭجوۋ قاتارلى جەرلەرگە جەتكىزىلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت