بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭسۋ ولكەسىندە تۋىلعان ورتتە 22 ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالانعان(3)

2017.07.17 13:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جياڭسۋ ولكەسىندە تۋىلعان ورتتە 22 ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالانعان(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت