بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قۇمىل قاۋىنى مەرەكەسى باستالدى

2017.07.19 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: جۇرت 18 – شىلدە كۇنى شينجياڭ قۇمىل قاۋىنى مەرەكەسىندە قاۋىنداردى تاماشالاۋدا.

  «ءشارباتتى ساپار» اتىنداعى 14 – كەزەكتى قۇمىل قاۋىنى مەرەكەسى 18 – شىلدە كۇنى قۇمىلدا باستالىپ، جيىنى 200 تۇردەن استام قۇمىل قاۋىنى كورسەتىلىپ، ساياحاتشىلار مەن قالا تۇرعىندارى قاۋىننان تەگىن تاتىپ كوردى. شينحۋا اگەنتتىگى (بولات فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت