بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نۇرعا شومعان كوكقامىر ساحاراسى

2017.07.28 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى   حالىق تورابى، 28 - شىلدە، بەيجيڭ. شىلدە ايىندا شينجياڭنىڭ قۇلجا اۋدانى كوكقامىر ساحاراسى مىڭ بوياۋعا مالىنىپ، ارايلاپ اتقان تاڭ مەن ماناۋراپ باتقان كۇن ساحارانىڭ تىنىس – تىرشىلىگىن ارلەندىردى. تانىمالى فوتوگراف باعداۋلەت باتىربەك ۇلىنىڭ «نۇرعا شومعان كوكقامىر ساحاراسى» اتتى فوتو تۋىندىلارىنان ءلاززاتتانىڭىزدار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت