بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى: جيۋجايگوۋدا 60 مىڭ ادام كوشىرىلدى(5)

2017.08.10 14:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى: جيۋجايگوۋدا 60 مىڭ ادام كوشىرىلدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت