بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەۆروپاداعى «ۋلى جۇمىرتقا» دۇربەلەڭى بارعان سايىن اسقىندى

2017.08.10 15:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – تامىز، بەيجيڭ. بۇل 9 – تامىز بەلگيانىڭ برۋسسەل قالاسىنداعى ەرەن بازارىنان تۇسىرىلگەن ساتىلۋدى كۇتىپ تۇرعان جۇمىرتقا. قۇرت ولتىرگىش ءدارىنىڭ لاستانۋىنا ۇشىراعان «ۋلى جۇمىرتقا» دۇربەلەڭى بارعان سايىن اسقىنىپ، گوللانديا دا عانا ەمەس، بەلگيا مەن گەرمانيا قاتارلى كوپتەگەن مەملەكەتتەردەگى بولشەك ساتۋ ساۋداگەرلەرى نەشە ميلليونداعان جۇمىرتقالاردى ساتۋ سورەسىنەن ءتۇسىردى، انگليا، فرانسيا قاتارلى مەملەكەتتەر دە گوللانديادان كىرگىزىلگەن جۇمىرتقادا ماسەلە بار ەكەنىن بايقادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت