بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭداعى اراسان اۋدانىنان قولا ءداۋىرى تۇسىنداعى كولەمدى جۇرتتىڭ ورنى بايقالدى(5)

2017.08.22 13:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭداعى اراسان اۋدانىنان قولا ءداۋىرى تۇسىنداعى كولەمدى  جۇرتتىڭ ورنى بايقالدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت