بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«تاكلاماكانداعى بارابان ءۇنى»، «شايقاس ارلانى 2» اتتى فيلىمدەر «بەس تۇردەن بىردەن تۋىندى قابىلداۋ ينجەنەرياسىنىڭ» تىزىمىنە قابىلداندى

2017.09.07 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، رۋحاني وركەنيەت قۇرىلىسىنداعى 4 – رەتكى «بەس تۇردەن بىردەن تۋىندى قابىلداۋ ينجەنەرياسىنا» (2014 ~ 2017) قابىلدانعان تۋىندىلار 6 – قىركۇيەكتە اشىق جاريالاندى، تىزىمگە ەنگىزىلگەن 67 تۋىندى ىشىندە شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ۇگىت ءبولىمى جولداعان «تاكلاماكانداعى بارابان ءۇنى» اتتى فيلىم بار.

  67 تۋىندىنىڭ ىشىندە 7 تۋىندى ەرەكشە سيلىق العان، 60 تۋىندى ۇزدىك بولىپ باعالانعان. ۇزدىك بولىپ باعالانعان 60 تۋىندىنىڭ ىشىندە 11 تۋىندى كينو فيلىم بولىپ، «تاكلاماكانداعى بارابان ءۇنى» وسى كينو فيلىمدەردىڭ قاتارىنان كورىنگەن، بۇل فيلىممەن بىرگە «شايقاس ارلانى 2»، «ءجۇز پولك شايقاسى»، «مەكونگ وزەنىندەگى ارەكەت» قاتارلى كورەرمەندى تولقىتىپ، كورىلىم رەكوردىن جاراتقان نەگىزگى اۋان توڭىرەگىندەگى فيلىمدەر ۇزدىكتەر قاتارىنا قوسىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت