بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيليانشان تاۋىنىڭ چيڭحاي جاعىنان كوپ ءتۇرلى جابايى جانۋارلار بايقالعان(2)

2017.09.29 15:27  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت