بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۋرەت: پارتيا 19 – قۇرىلتايىنىڭ جابىلۋ ماجىلىسىنە قاتىناسقان ۋاكىلدەر(2)

2017.10.24 15:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋرەت: پارتيا 19 – قۇرىلتايىنىڭ جابىلۋ ماجىلىسىنە قاتىناسقان ۋاكىلدەر(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت