بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

60 جىلدان استام ۋاقىتتا ءبىر عانا ىسپەن شۇعىلدانىپ، مىلتىق ءدارىسىن شىت جاڭا تۇسكە ەنگىزگەن «جۇڭگونىڭ نوبەلى»(4)

2018.01.09 16:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

60 جىلدان استام ۋاقىتتا ءبىر عانا ىسپەن شۇعىلدانىپ، مىلتىق ءدارىسىن شىت جاڭا تۇسكە ەنگىزگەن «جۇڭگونىڭ نوبەلى»(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت