بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك كورەيا – سولتۇستىك كورەيا جوعارى دارەجەلىلەر كەڭەسى اياقتادى(2)

2018.01.10 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

وڭتۇستىك كورەيا – سولتۇستىك كورەيا جوعارى دارەجەلىلەر كەڭەسى اياقتادى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت