بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شياڭگاڭ بومبانى شەشۋ مامانى: بۇل ءبىزدىڭ مىندەتىمىز، قورقۋعا ۋاقىت جوق

2018.02.06 13:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – اقپان، بەيجيڭ. قاڭتار ايىنىڭ اياعىندا، ۋانزاي شىعاناعى جولىنداعى مەترو قۇرىلىسى ورنىندا ءبىر اپتانىڭ ىشىندە سوعىس كەزىندەگى الىپ بومبادان ەكەۋى تابىلعان، ساقشى جاق شۇعىل ورنالاستىرۋ جاساپ، ماڭايىنداعى بۇقارانى كوشىرىپ، ۇلكەن عيماراتتاردى قۇرساۋلاپ، سوڭىندا اتالعان بومبانى ءساتتى شەشىپ، حاۋىپتىڭ الدىن العان.

  ۋانزاي شىعاناعىنداعى شياڭگاڭ ساقشى باس مەكەمەسىنىڭ 5 – اقپان كۇنگى اقپار جاريالاۋ جينالىسىندا: «مۇنداي جاعدايدا قورقىپ تۇرۋعا ۋاقىت جوق، تەك قانا جاۋاپكەرشىلىكتىڭ بارىنەن ماڭىزدى ەكەنىن سەزىندىك» دەدى شياڭگاڭ ساقشى جاعى قوپارعىش بۇيىمداردى ءبىرجايلى ەتۋ بومبا شەشۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى لۋ بيڭشان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت