بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋداننىڭ ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا 6.5 بال جەر سىلكىندى(2)

2018.02.07 13:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تايۋاننىڭ حۋاليان اۋداننىڭ ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا 6.5 بال جەر سىلكىندى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت