بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۋيسبۋرگ جۇڭگو – ەۆروپا جۇك پويەزىنىڭ كۋاگەرىنە اينالدى

2018.04.18 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 18 – ءساۋىر، بەيجيڭ. گەرمانيانىڭ دۋيسبۋرگ قالاسى رەين وزەنى جاعاسىنداعى ەۆروپاداعى ەڭ ۇلكەن ىشكى قۇرلىقتىق پورت قالاسى مەن ماڭىزدى تەمىر جول ورتالىعى. قىسقا عانا بىرنەشە جىلدىڭ ىشىندە، جۇڭگو – ەۆروپا جۇك پويەزىنىڭ ماڭىزدى ورتالىعى رەتىندە، بۇل قالا «ءبىر بەلدەۋ ءبىر جول» دارىپتەمەسىنىڭ جەمىسىن كورىپ، ەكونوميكاسى دامىدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت