بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

الما سەرىكتەستىگى بىرنەشە ءتۇرلى جاڭا ونىمدەرىن بازارعا شىعاردى(5)

2018.09.14 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

الما سەرىكتەستىگى بىرنەشە ءتۇرلى جاڭا ونىمدەرىن بازارعا شىعاردى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت