بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇرت جۇرەگىنەن ورىن العان «جۇلدىز» — شينجياڭ التاي ايماعى شىڭگىل اۋداندىق پارتكوم شۋجيىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ساياسي – زاڭ كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى شۋجيى ۋاڭ حۇڭشيڭ(2)

2018.10.11 16:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇرت جۇرەگىنەن ورىن  العان «جۇلدىز» — شينجياڭ التاي ايماعى شىڭگىل اۋداندىق پارتكوم شۋجيىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى، ساياسي – زاڭ كوميتەتىنىڭ بۇرىنعى شۋجيى ۋاڭ حۇڭشيڭ(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت