بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدە قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، كوپ ادام قازا بولدى

2018.11.13 16:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 13 – كۇنى، بەيجيڭ. اۋعانستاننىڭ استاناسى كابۋلدىڭ قالا رايونىنداعى ءبىر توپتىق ورىندا جەرگىلىكتى ۋاقىت 11 – ايدىڭ 12 – كۇنى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلدى. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، قوپارىلىس شابۋىلىندا از دەگەندە 10 ادام جارالانعان، قازا بولعان.

  قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان كەزدە، نەشە جۇزدەگەن ادام اۋعانستاننىڭ استاناسىنداعى 2 – ساقشىلىق رايونىنىڭ ىشىندەگى ءبىر الاڭدا توپتىق قيمىل وتكىزىپ جاتقان، قوپارىلىس شابۋىلىنان از دەگەندە 10 ادام قازا بولعان، جارالانعان. كورگەندەردىڭ تىلشىگە ايتۋىنشا، قوپارىلىس تۇستەن كەيىنگى ساعات 1دەن 40 مينۋت مولشەرىندە تۋىلعان، قوپارىلىس ەلشىحاناعا مەن پرەزيدەنت سارايىنا جاقىن ماڭدا تۋىلعان، قوپارىلىس شابۋىلى جينالىس ورنىنىڭ سىرتىنداعى حاۋىپسىزدىك تەكسەرۋ ورىندا تۋىلعان، نىسانا جينالعان جۇرتشىلىق بولعان، كورۋشىنىڭ ايتۋىنشا از دەگەندە 8 ادام قاز بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت