بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىزىل ءتۇستى قۋعىنداۋ بۇيرىعى تۇسىرىلگەن قاشقىن جىڭ چۋانگۋان ا ق ش –نان زورلىقپەن قايتارىلىپ اكەلىندى

2018.11.15 15:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 15 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 11 – ايدىڭ 14 – كۇنى، بەيجيڭدەگى استانا اۋەجايى، قىزىل ءتۇستى قۋعىنداۋ بۇيرىعى تۇسىرىلگەن قاشقىن جىڭ چۋانگۋان ا ق ش –نان زورلىقپەن قايتارىلىپ اكەلىندى. 2018 – جىلى 11 – ايدىڭ 14 – كۇنى، ورتالىقتىڭ شىرىكتەسۋگە قارسى تۇرۋدى سايكەستىرۋ گرۋپپاسى حالىقارالىق قاشقىنداردى قۋعىنداۋ كەڭسەسىنىڭ ءبىرتۇتاس سايكەستىرۋىندە، جۇڭگو – ا ق ش ەكى ەلدىڭ زاڭ اتقارۋ ورگاندارىنىڭ سەلبەسۋىندە، ا ق ش – نا قاشىپ كەتكەن قىزمەت مىندەتىنەن پايدالانىپ يەمدەنىپ الۋ قىلمىس كۇمانى تاعىلعان جىڭ چۋانگۋان زورلىقپەن ەلىمىزگە قايتارىلىپ اكەلىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت