بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ شىعىس بولەگىندە قوپارىلىس تۋىلىپ، 2 ادام قازا بولىپ 23 ادام جارالاندى

2019.01.09 15:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ايدىڭ 9 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 8 – كۇنى، اۋعانستاننىڭ حوست ولكەسىنىڭ حوست قالاسى، ءبىر جارالانعان جىگىت شيپاحانادا ەمدەلۋ ۇستىندە. اۋعانستان اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، اۋعانستاننىڭ شىعىس بولەگىندەگى حوست ولكەسىندە 1- ايدىڭ 8 – كۇنى قوپارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلىپ، از دەگەندە 2 ادام قازا بولىپ، 23 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت