بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستان قىسىندا پاناسىز قالعاندار

2019.01.11 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ايدىڭ 11 – كۇنى، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 10 – كۇنى، اۋعانىستاننىڭ استاناسى كابۋل، ءبىر پاناسىز بالا قار جەپ ءشولىن باسۋدا.

  جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ جۋىرداعى حابارىنا قاراعاندا، اۋعانىستاننىڭ جەر – جەرىندە پاناسىز قالعانداردا كيەر كيىم، ىشەر اس، جاتار ورىن بولماعاندىقتان، قىس كەلىسىمەن ۇقساماعان دارەجەدەگى قيىنشىلىق قىسپاعىندا قالىپ، ءتىپىتى دە كوپتەگەن اق ەدىل جانداردىڭ كومەگىنە ءزارۋ بولىپ وتىر. مۇنان سىرت ب م ۇ ادامگەرشىلىك ىستەرىن سايكەستىرۋ كەڭسەسىنىڭ جۋىردا جاريالاعان مالىمەتىنەن قاراعاندا، 2018 – جىلى ٵرقايسى قارۋلى ۇيىمداردىڭ قاقتىعىسى، حاۋىپسىزدىك جاعدايىنىڭ اسقىنۋى قاتارلى سەبەپتەرمەن اۋعانىستاندا جالپى 343 مىڭ ادام پاناسىز قالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت