بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسى 2018 – جىلعى جۇڭگوداعى ارحەولوگيالىق تىڭ بايقاۋلاردى جاريالادى(2)

2019.01.11 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حۋبەي ولكەسى شاياڭ اۋدانى چىڭحى جاڭا تاس قۇرالدار ءداۋىرى جۇرتىنداعى M225 ءنومىرلى قابىر جانە قوسا جەرلەنگەن بۇيىمدار (ماتەريالدىق سۋرەت)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت