بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى قالاسىنداعى حالىقارالىق ۇلكەن بازارداعى جاياۋلار كوشەسى اشىلعاننان بەرى 5 اي ىشىندە 14 ميلليون ادام – رەتتەن استام حاريدار قابىلداعان

2019.01.14 13:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 12 – كۇنى شينجياڭ حالىقارالىق ۇلكەن بازار جاياۋلار كوشەسىندە ارالاپ جۇرگەندەر.


  ءۇرىمجى قالاسى تيانشان رايونى مادەنيەت - دەنە تاربيە - ساياحات مەكەمەسى ساناققا العان ساندى دەرەكتەرگە قاراعاندا، ءۇرىمجى حالىقارالىق ولكەن بازار جاياۋلار كوشەسى 2018 – جىلى 8 – ايدا اشىلعاننان بەرى، حاريدارلاردىڭ مولشەرى 14 ميلليون 119 مىڭ ادام – رەتكە جەتكەن. شينحۋا اگەنتتىگى (ديڭ لەي فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت