بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قۇلجا اۋدانىندا وتكىزىلگەن قار – مۇز ساياحات قيمىلىندا كوكپار تارتۋ، قۇس سالۋ جارىستارى وتكىزىلدى

2019.01.16 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ ورتا شەنىندە شينجياڭ قۇلجا اۋدانى قار – مۇز ساياحات مەرەكەسى جەلىلەس قيمىلدارى بارىسىندا كوكپار، بايگە، قۇس سالۋ جارىستارى وتكىزىلدى. جۇلدا اۋدانى اۋليە اۋىلىنىڭ «ساياتشىلار مەكەنى» دەگەن اتاعى بار، اۋىل تۇرعىندارى ات ۇستىندەگى ءداستۇرلى ۇلتتىق سپورت قيمىلدارىن ايرىقشا ۇناتادى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، اتالعان قيمىل بارىسىندا ۇلتتىق ءداستۇرلى كيىم – كەشەكتەر، ۇلتتىق تاعامدار، ۇلتتىق قولونەر بۇيىمدارى دا كورسەتىلگەن. ۋاڭ يۇيجۇن فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت