بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراننىڭ تاسىمال ۇشاعى قۇلاپ، كەمىندە 7 ادام قازا بولدى

2019.01.16 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 14 – كۇنى يران استاناسى تەھراننىڭ ماڭىندا قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر ۇشاق قۇلاعان جەردە تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە.


  يران ارميا جاعىنىڭ 1 – ايدىڭ 14 – كۇنى جاريالاعان مالىمدەمەسىنە قاراعاندا، ءبىر تاسىمال ۇشاعى 1 – ايدىڭ 14 – كۇنى تەھراننىڭ ماڭىندا قۇلاعان. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىرعالاڭدا كەمىندە 7 ادام قازا بولعان. شينحۋا اگەنتتىگى (احىمەت حالابيساز فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت