بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى داۋىس بەرۋ ارقىلى «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن ماقۇلدامادى

2019.01.16 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: انگليانىڭ لوندون قالاسىنىڭ تۇرعىندارى 1 – ايدىڭ 15 – كۇنى پارلامەنت سارايىنىڭ سىرتىنداعى انگليانىڭ بۇرىنعى باس ءۋازىرى چەرچيللدىڭ ءمۇسىنى الدىندا جينالىسقا قاتىناسۋدا. انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى 1 – ايدىڭ 15 – كۇنى داۋىس بەرۋ ارقىلى انگليا ۇكىمەتى مەن ەۆروپا وداعى قول قويعان «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن ماقۇلدامادى. 5 كۇن بويى تالاس – تارتىس وتكىزۋ ارقىلى انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى 1 – ايدىڭ 15 – كۇنى 432 داۋىستىڭ قارسى تۇرۋى، 202 داۋىستىڭ قولداۋىمەن «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن ماقۇلدامادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى (تيم يرلانديا فوتوسى)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت