بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فۋتبولدان ازيا چەمپيوناتىنىڭ گرۋپپالىق جارىسى: جۇڭگو كومانداسى كورەيا كومانداسىنان جەڭىلدى

2019.01.17 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 1 – ايدىڭ 16 – كۇنى جۇڭگو كومانداسىنىڭ فۋتبولشىسى يۇي داباۋ (وڭدا) مەن جاڭ لينفان جارىستا. سول كۇنى اراب بىرىككەن امىرلىگىنىڭ ابۋدابي قالاسىندا وتكىزىلگەن فۋتبولدان 2019 – جىلعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ C گرۋپپاداعى جارىسىندا جۇڭگو كومانداسى 0 : 2 ۇپايمەن كورەيا كومانداسىنان جەڭىلدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ديڭ شۇي فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت