بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«ەرتىس وزەنى بويىنداعى ءبىرىنشى قىستاقتىڭ» قىسقى كورىنىسى(5)

2019.01.21 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«ەرتىس وزەنى بويىنداعى ءبىرىنشى قىستاقتىڭ» قىسقى كورىنىسى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت