بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«تۇتىنۋشىلار ۇقىعىن قورعاۋ كۇنىندە» اتتانىسقا كەلدى

2019.03.15 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى
  سۋرەتتە: 3 – ايدىڭ 14 – كۇنى، گۇيجوۋ ولكەسى چىشۋي قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىگى، بازاردى باقىلاۋ – باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ زاڭ اتقارۋ قىزمەتكەرلەرى ءدارى -دارمەك دۇكەنىنە تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. «3 – ايدىڭ 15 – كۇنى» حالىقارالىق تۇتىنۋشىلار ۇقىعىن قورعاۋ كۇنى كەلۋ بايلانىسىمەن، ءار قايسى ورىندار الۋان فورماداعى قيمىلداردى وتكىزىپ، تۇتىنۋشىلاردىڭ زاڭدى ۇقىق- مۇددەسىن قورعاپ، ادامداردىڭ تۇتىنۋ حاۋىپسىزدىگى جونىندەگى تانىمىن جوعارىلاتتى. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ جاڭيۋي) قاۋلا بەيسەن قىزى (پراكتيكانت)


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت