بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاڭا زەللانديانىڭ كرەستچرچ قالاسىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا كەمىندە 50 ادام قازا بولىپ، 50 ادام جارالانعان

2019.03.18 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 3 – ايدىڭ 17 – كۇنى، جاڭا زەللانديانىڭ كرەستچرچ قالاسى، حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرى وقيعا تۋىلعان جەردەگى مەشىتتىڭ ماڭىندا دەرەك ىزدەستىرۋدە. جاڭا زەللانديانىڭ ساقشى باس مەكەمەسىنىڭ 3 – ايدىڭ 17 – كۇنى جاريالاۋىنشا، ساقشى جاق تاعى ءبىر ادامنىڭ قازا بولعانىن بايقاعان، قازىرگە دەيىن جاڭا زەللانديانىڭ كرەستچرچ قالاسىنداعى وق شىعارۋ دەلوسىندا 50 ادام قازا بولىپ، 50 ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى گو لەي فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت