بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭشيدەن «ەكى ورىن اراسىندا» جۇڭگو – ەۆروپا ارالىعىنا قاتىنايتىن قوس باعىتتاعى تۇڭعىش پويەزى جولعا شىقتى(3)

2019.03.20 16:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جياڭشيدەن «ەكى ورىن اراسىندا» جۇڭگو – ەۆروپا ارالىعىنا قاتىنايتىن قوس باعىتتاعى تۇڭعىش پويەزى جولعا شىقتى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت