بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە: ۇلكەن بازار ساياحاتى جاندانا باستادى(6)

2019.04.08 16:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : قاۋلا بەيسەن قىزى (پراكتيكانت)

 سۋرەت