بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تاجىكستانداعى ناۋرىز سارايى(4)

2019.04.17 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تاجىكستانداعى ناۋرىز سارايى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت