بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ رەين وزەنى جاعالاۋىنداعى «جۇڭگو قالاشىعىنداعى» ەكى جاق ارا بازار ەلشىلەرى

2019.04.19 14:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  دۋيسبەرگ قالاسى گەرمانيانىڭ لۋر رايونىنداعى رەين وزەنىنىڭ جاعالاۋىنا ورنالاسقان. جۋىرداعى جىلداردان بەرى، جۇڭگو مەن ەۆروپا ەلدەرىنىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» دارىپتەمەسىن بىرگە تياناقتاندىرۋىنا ىلەسە، بۇل ارادا گەرمانياداعى «جۇڭگو قالاشىعى» بىرتىندەپ قالىپتاستى. قازىر ءار اپتادا شامامەن 35 – 40 پويەز گەرمانيانىڭ دۋيسبەرگ كەمەجايى مەن جۇڭگونىڭ ون نەشە قالاسى اراسىندا قاتىنايدى، جۇڭگو – ەۆروپا كەزەكتى پويەزدەرى دۋيسبەرگتىڭ جاڭا ەسىمدىگىنە اينالدى. جۇڭگونىڭ اناعۇرلىم كوپ كاسىپورىندارى دۋيسبەرگكە قادام تاستاپ، «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» جۇڭگو – ەۆروپا كەزەكتى پويەزدەرىنىڭ جۇمىسىن كوركەيتۋگە ۇلەس قوسۋدا.


  4 – ايدىڭ 16 – كۇنى، گەرمانيانىڭ دۋيسبەرگ قالاسىندا چۇڭچيڭ – شينجياڭ – ەۆروپا (چۇڭچيڭ) زات اينالىمى شەكتى سەرىكتەستىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى سەرىكتەستىكتىڭ زات قامباسىنىڭ سىرتىندا سۋرەتكە تۇسۋدە (ۇشقىشسىز ۇشاقپەن تۇسىرىلگەن). 2016 – جىلى چۇڭچيڭ – شينجياڭ – ەۆروپا (چۇڭچيڭ) زات اينالىمى شەكتى سەرىكتەستىگى دۋيسبەرگتە كەڭسە ورنىن قۇرعان بولاتىن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لۇي ياڭ فوتوسى


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت