بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەگيپەت ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىنەن قالعان زيراتقا ارحەولوگيالىق قازۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى(4)

2019.05.05 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەگيپەت ەجەلگى پاتشالىق داۋىرىنەن قالعان زيراتقا ارحەولوگيالىق قازۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت