بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى ۇلكەن بازارىنىڭ ساياحاتشى سانى ارتتى(5)

2019.05.24 15:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى ۇلكەن بازارىنىڭ ساياحاتشى سانى ارتتى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت