بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىلكىنىس قاينارىنداعى شۋاڭحى قالاشىعىندا اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى تارتىپپەن جۇرگىزىلۋدە(2)

2019.06.19 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىلكىنىس قاينارىنداعى شۋاڭحى قالاشىعىندا اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى تارتىپپەن جۇرگىزىلۋدە(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت