بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ لوبنۇر: ءشول جازيرانىڭ كوركى ساياحاتشىلاردى باۋرادى

2019.06.25 13:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ساياحاتشىلار لوبنۇر قىستاعىندا سەرۋەندەۋدە (6 – ايدىڭ 19 – كۇنى تۇسىرىلگەن). جاز شىققاننان بەرى، شينجياڭ لوبنۇر اۋدانىنداعى لوبنۇر قىستاعى كورىنىس رايونى ساياحاتتىڭ قاۋىرت كەزەڭىن قارسى الدى. كورىنىس رايونى بەرگەن ساندى دەرەكتەرگە قاراعاندا، «1 – مامىر» دەمالىسىنان 6 – ايدىڭ 23 – كۇنىنە دەيىن، لوبنۇر قىستاعى 52 مىڭ ادام – رەت ساياحاتشى قابىلداعان، بۇل بىلتىرعى وسى مەزگىلدەگىمەن سالىستىرعاندا %78 ارتقان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاۋ گى فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت