بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نانجيڭ قالاسى اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ ۇڭگىرىن قالا تۇرعىندارىنىڭ سالقىنداۋىنا اشىپ بەردى(5)

2019.07.11 16:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

نانجيڭ قالاسى اۋە شابۋىلىنان قورعانۋ ۇڭگىرىن قالا تۇرعىندارىنىڭ سالقىنداۋىنا اشىپ بەردى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت