بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋانعا كەلىپ، كاڭبا ازاماتىنىڭ ات قۇلاعىندا ويناعان ونەرىن كورىڭىز(5)

2019.07.31 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىچۋانعا كەلىپ، كاڭبا ازاماتىنىڭ ات قۇلاعىندا ويناعان ونەرىن كورىڭىز(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت