بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حۋبەي ولكەسى ىنشى وبلىسى حىفىڭ اۋدانىندا تۋىلعان تاسقىن اپاتىندا 12 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام دەرەكسىز كەتىپ، 61 ادام قۇتقارىلدى(2)

2019.08.06 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت