بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«حالىقارالىق اسكەري ىستەر جارىسى — 2019» «اۋەدەگى جەبە» نىسانى باستالدى(2)

2019.08.06 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«حالىقارالىق اسكەري ىستەر جارىسى — 2019» «اۋەدەگى جەبە» نىسانى باستالدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت